• Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Står for konfliktskapende etnisitet

Finnmark forlag17. oktober 2016

Fortellinger om nordnorsk historie har siden Universitetet i Tromsø (UiT) ble opprettet på 1970-tallet blitt til fortellinger om etnisitet, om de nordlige minoritetenes, spesielt om samenes undertrykte offerposisjon. Den norske historieskrivingen ved UiT har hatt skiftende måter å fortelle Nord-Norges etniske historie på. Fortellingene derfra har dreid seg om hvordan bestemte folkegrupper, etter deres syn, skal ha handlet i fortiden. Deres agens1 har vært å fortelle om hvordan nordmennene koloniserte samenes land og bosatte seg på samiske boplasser der samene ble undertrykt og fornorsket. Men, det berettes også om minoritetenes etnopolitiske mobilisering og oppreisning som urfolk. Disse fortellingene fra universitetsmiljøet i Tromsø har vært og er inspirert fra «nye sosialhistoriske perspektiver» samt «samfunnsviterne» og vært drevet fram av et politisk engasjement.2 Deres arbeider har vært oppstarten til og drivkraften i den konfliktskapende etnisiteten som har pågått i Nord-Norge de siste tiårene. Dette er ikke objektiv historieskriving, men etnopolitisk mobilisering.

Les mer på Finnmark forlag: http://finnmarkforlag.no/tese_2016_17oktober.html