• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Sametingets valgmanntall for nye Hammerfest kommune

av
Jarl Hellesvik
                                                                                                                               Hammerfest 14.10.19
 
Fra utlagt manntall høsten 2019, i Hammerfest kommune.
 
Antallet innmeldte i Sametingets valgmanntall i nye Hammerfest kommune er på 363 personer. (Tidligere Hammerfest kommune og Kvalsund kommune som nå er slått sammen til en kommune.)
Dette utgjør 4,04% av de stemmeberettigede i kommunen.
15,8% av kandidatene som stilte til valg på de forskjellige listene høsten 2019, er innmeldte i Sametingets valgmanntall.
26% av de innvalgte kommunestyremedlemmene for perioden 2019 -2023 er innmeldte i Sametingets valgmanntall
27,3 % av formannskapsmedlemmene er innmeldte i Sametingets valgmanntall, herunder både ordfører og varaordfører.
 
For Hammerfest kommune bekreftes opplysningene i boka «Sametinget. Institusjonalisering av en ny samepolitikk»(2018) som er skrevet i fellesskap av professor Per Selle og seniorrådrådgiver ved Sametinget Torvald Falch, om at «Igjen ligger de som står i Sametingets valgmanntall, høyest, en gruppe som framstår som særlig politisk interessert og ressursrike.» (s.184) De viser her til en undersøkelse som er gjort blant samer som står i Sametingets valgmanntall, samer utenfor manntallet og ikke-samer.